Какви такси трябва да платя?

Tаксите са два вида и се заплащат задължително от всеки:
1. Членски внос – еднократно. Важи за календарната година.
2. Такси за участие в състезания (за всяко поотделно).
Таксите се определят от УС и важат за съответната календарна година и са описани в Наредбата за провеждане на състезанията на Асоциацията.