ПОКАНА за Общо Събрание

Дами и господа,

Управителният съвет на  „Българска Асоциация по Приложна Стрелба с Лък” /БАПСЛ/ на основание чл.25 от Устава на сдружението свиква редовно Общо събрание на членовете на „Българска Асоциация по Приложна Стрелба с Лък”/БАПСЛ/ което ще се проведе на 24.10.2020 година от 10.00 часа, в с. Вакарел  комплекс Вакарел гората при следния дневен ред:

1. Регистрация на членовете на асоциацията
2. Избор на мандатна комисия
3. Отчет на УС за 2016-2020 
4. Финасов отчет за 2016-2020
5. Освобождаване на УС 
6. Предложения и избор на нов УС
7. Други;

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението.

Тази официална покана е изпратена на всички членове по електронна поща

При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.10.2020 година в 11 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от представения на него брой гласове.

Управителен съвет БАПСЛ (BFAA)