Наредба и Приложения

Наредба BFAA 2022

Правила Турнири на открито

Карта за категоризация и резултати – лице  –  Отпечатва се на 150 г. хартия

Карта за Категоризация и резултати – гръб – Отпечатва се на 150 г. хартия

Форма за Инспекция на Оборудването (Приложение 1)

Форма за Инспекция трасе (Приложение 2)

BFAA-формуляр за картотека на Клуб (Приложение 3)

BFAA-формуляр за Индивидуално картотекиране (Приложение 4)

Оценителни листа за Полеви, Ловен и рунд Животни